www.yzcruises.com

四川商旅国际旅行社 2002-2016
咨询电话:027-82626959
咨询邮箱:ask@yzcruises.com

【成功案例】2004 皇家公主

最后更新时间:2011年2月15日

2004中国石油 皇家公主

           
 
                        会议现场                                                   会议现场
               

                      船长欢迎酒会                                               船长会议酒会

               
 
                     晚宴前领导致辞                                                 船上晚宴
 
              

                 小三峡游览                                                          游轮外观